حضور گروه بالقرآن در افتتاحيه رويداد تبادل فناوري اطلاعات حوزه علوم و فرهنگ اسلامي

1402/4/17

حضور گروه بالقرآن در افتتاحيه رويداد تبادل فناوري اطلاعات حوزه علوم و فرهنگ اسلامي