ديدار حجت الاسلام ابوترابي از گروه بالقرآن

1402/3/10

در 17 اسفند 1401 ، حجت الاسلام ابوترابي و تيم همراه با حضور در دفتر گروه بالقرآن در روند آشناني با  نرم افزار قرار گرفتند

در اين جلسه ابعاد مختلف نرم افزار بالقرآن معرفي و طي مثالهاي قرآني متعدد قسمتهاي مختلف اين نرم افزار معرفي گرديد.

در خلال جلسه نيز به پرسش هاي گوناگون ميهمانان در مورد نرم افزار پاسخ داده شد.