کارگاه در دانشگاه شهيد بهشتي ره

1402/3/31

1401/9/28

 

 

کارگاه آموزشي نرم افزار «بالقرآن» در پژوهشکده مطالعات ميان رشته اي قرآن کريم دانشگاه شهيد بهشتي ره برگزار گرديد
با دعوت پژوهشکده مطالعات ميان رشته اي قرآن کريم دانشگاه شهيد بهشتي ره   کارگاه آموزشي نرم افزار بالقرآن در تاريخ 01 ارديبهشت 1402 در سالن کتابخانه اين پژوهشکده برگزار گرديد. اين کارگاه از ساعت 15  شروع شده و تا 17 ادامه يافت.

کارشناسان گروه بالقرآن تدريس اين کارگاه را بر عهده داشته و حاضران شامل اساتيد و دانشجويان پژوهشگاه بودند.