برگزاري کارگاه آموزشي بالقرآن در حوزه علميه امام صادق ع قزوين

1401/10/25

در تاريخ 20 دي ماه 1401 به دعوت حوزه علميه امام صادق ع شهر قزوين کارشناسان گروه بالقران در محل اين مدرسسه علميه حاضر شده و در حضور اساتيد اين مدرسه نرم افزار بالقران را آموزش دادند