ارائه طرح و نرم افزار بالقرآن به دکتر کاوند رئيس دانشکده علوم و معارف قرآن تهران

1401/8/22

در تاريخ 18 آبان 1401 کارگاه آموزشي در دانشکده علوم و معارف قرآن تهران برگزار گرديد که با حضور رئيس دانشکده، اساتيد و جمعي از دانشجويان همراه بود.

بعد از اتمام جلسه ديدار مفصل و اختصاصي با رياست محترم دانشکده جناب آقاي دکتر کاوند برگزار گرديد. در اين ديدار ابعاد مختلف توسعه طرح مورد مداقّه قرار گرفت.

 

 

در اين جلسه پيشنهادات مختلفي براي ايجاد تعاملات بيشتر کاري در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي مطرح شد که به صورت اوليه توافقاتي صورت گرفت. قرار بر اين شد که در مدت کوتاهي پيشنهادات دو طرف به صورت مکتوب ارائه شده و توافق صورت گيرد.