ارائه طرح و نرم افزار بالقرآن در مجمع شيعه شناسي

1401/9/8

اعضاي گروه بالقرآن در تاريخ 15 آبان 1401 در شهر مقدس قم ديداري با رئيس مجمع شيعه شناسي دکتر آيت پيمان داشتند.

 

در اين ديدار در ابتدا توضيحاتي در مورد طرح بالقرآن ارائه گرديد و سپس ابعاد مختلفي از نرم افزار بالقرآن بررسي شد و ضمن ارائه مثالهاي قرآني از آن فرمهاي مختلف اين نرم افزار به سمع و نظر حاضران جلسه رسيد.

در انتهاي ارائه ، گريزي به نرم افزار منادي بالقرآن نيز زده شد و قسمتهاي مختلف آن بررسي گرديد.

 

 

در انتهاي جلسه دو طرف به بررسي نحوه تعامل دوطرفه پرداختند که برخي از عناوين توافق شده عبارتند از:

ارائه کليپهاي صوتي و تصويري در راديو و شبکه قرآن

ايجاد ارتباط با برخي از نمايندگيهاي مجمع در کشورهاي مختلف از جمله نروژ و دانمارک

استفاده از محتواهاي موجود در مجمع در سايتهاي مربوط به بالقرآن

ايجاد ارتباط با تهيه کنندگان سيماي قرآن براي برنامه سازي بر اساس محصولات بالقرآن