ارائه تخصصي طرح و نرم افزار بالقرآن در مدرسه امام کاظم ع قم

1401/8/21

در خرداد ماه 1400 با معرفي حضرت ايت الله ملکي قائم مقام حوزه علميه جلسه اي در مدرسه عالي تخصصي فقه امام کاظم ع برگزار گرديد.

در اين ديدار که اساتيد مدرسه عالي امام کاظم ع و اعضاي تيم بالقرآن در آن حضور داشتند ابعاد مختلفي از طرح بالقران مرور شد.

همچنين نرم افزار بالقران به همراه چند مثال قرآن معرفي شده و مورد بررسي و قرار گرفت.

در حين بررسي سوالات اساتيد در مورد منابع، روش کار و همچنين فرمهاي مختلف نرم افزار پاسخ داده شد.

مدرسه عالي تخصصي فقه امام کاظم ع زير نظر و اشراف مرجع عاليقدر جهان تشيع آيت الله العظمي ناصر مکارم  شيرازي اداره مي شود.