ارائه نرم افزار بالقرآن در محضر استاد دکتر مجيد معارف

1401/8/21

در تاريخ 18 دي ماه 1396 تيم بالقرآن با حضور در محل دفتر رياست دانشکده الهيات دانشگاه تهران، در محضر رياست محترم آن دانشکده، به شرح و توضيح طرح و نرم افزار بالقرآن پرداختند.

در اين ديدار 2 ساعته با که با استقبال گرم جناب آقاي دکتر معارف همراه بود ابعاد مختلف نرم افزار بالقرآن و فرم هاي مختلف اين نرم افزار معرفي شده و جوانب مختلف آن مورد بررسي قرار گرفت.

تيم بالقرآن ضمن معرفي قسمتهاي مختلف نرم افزار مثالهاي مختلف تحقيقاتي از قرآن را بوسيله اين نرم افزار حل نموده و کارايي نرم افزار را در مورد تحقيقات و پژوهش هاي قرآني به ظهور رساندند.

در پايان نيز استاد عالي مقام جناب دکتر معارف ضمن تقدير از انجام اين پروژه نکاتي را در مسير پيشرفت نرم افزار مطرح نمودند.

ضمنا ايشان دستخطي در تقدير از اين کار بزرگ مرقوم فرمودند که در تصوير ذيل منعکس شده است: