ارائه نرم افزار بالقرآن در محضر دکتر محمد علي لساني فشارکي

1401/8/21

در تاريخ 4 دي 1396 تيم محتوايي نرم افزار «بالقرآن» ، در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي حضور به هم رسانيده و در جلسه ي مشترکي با حضور استاد گرانقدر علوم قرآني کشور جناب آقاي دکتر محمد علي لساني فشارکي ، توضيحاتي در مورد نرم افزار مفسر يار «بالقرآن» ارائه نمودند

در اين جلسه فرم هاي مختلفي از نرم افزار ارائه داده شد و توضيحاتي در مورد نحوه کارکرد نرم افزار و کمکهايي که نرم افزار به محقق قرآني ميدهد ارائه گرديد و همچنين مثالهاي متعدد پژوهش هاي قرآني به کمک نرم افزار حل شده و خروجي مقتضي به حضار نمايش داده شد.

در پايان ارائه جناب استاد لساني فشارکي ضمن ارائه پيشنهاداتي در جهت ارتقا و آينده نرم افزار و همچنين تقدير فراوان از سازندگان نرم افزار فوق الذکر ، متن ذيل را در کتاب اهدايي خود به عرضه کنندگان نرم افزار ، مرقوم فرمودند که حاکي از استقبال و خرسندي از اين اين ارائه و قابليتهاي اين نرم افزار ميباشد