برگزاري کارگاه آموزشي بالقرآن در دانشگاه علوم و معارف قرآن قم

1401/8/21

اولين کارگاه آموزشي طرح بالقرآن در دانشگاه علوم و معارف قم برگزار شد.

در اين کارگاه آموزشي که به صورت حضوري در محل دانشگاه علوم و معارف قم در شهر قم برگزار گرديد تعدادي از اساتيد اين دانشگاه به صورت حضوري در محل برگزاري کارگاه و تعدادي نيز به صورت مجازي از کارگاه آموزشي بهره مند شدند. اين کارگاه در تاريخ 1400/11/11 از ساعت 9 صبح الي 12 برگزار گرديد.

در ابتدا تيم بالقرآن به تشريح طرح بالقرآن پرداخته و جوانبي از دورنماي آن را مطرح نمودند و سپس بحث در مورد نرم افزار بالقرآن که به صورت وب اپليکيشن عرضه شده شروع شد.

       

در ابتدا شماي کلي از نرم افزار به مدعوين جلسه توضيح داده شد و سپس به بررسي و آموزش فرم هاي مختلف نرم افزار اقدام گرديد. از آن جمله بررسي ويژگيها و امکانات فرم لسان قرآن که در واقع تمام جستجوهاي ادبي قرآن در آن انجام مي شود با مثالهاي گوناگون آموزش داده شد و امکاناتي مانند دسته بندي ، مرتب سازي، نمايش ارتباطات نحوي و ... در معرض ديد ميهمانان قرآر گرفت.

در ادامه چندين جستجوي کاربردي از مسائل قرآني توسط نرم افزار انجام گرفت و خروجيهاي مورد نظر در معرض ديد حاضران قرار گرفت.

سپس فرم مقايسه و فرم مشابه يابي از قسمت فاز دوم يوم يعني مفاهيم بررسي شد و امکانات و نحوه کار با آن به حضار آموزش داده شد

در خلال آموزش و در انتها نيز به برخي از سوالات اساتيد به صورت مبسوط پاسخ داده شد.