ارائه طرح بالقرآن در دانشگاه علوم و معارف قرآن

1401/8/21

اين ديدار در تاريخ 1400/10/07 در محل ستاد داشنگاه علوم و معارف قرآن کل کشور در شهر مقدس قم برگزار گرديد.

در اين ديدار کل معاونين محترم دانشگاه علوم و معارف قرآن حضور داشتند طرح بالقرآن به همراه چشم انداز آتي آن ارائه گرديد.

همچينين با ارائه مثالهايي کاربردي از نرم افزار بالقرآن جوانب مختلف اين وب اپليکيشن مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

در ادامه نرم افزار موبايل منادي بالقران مورد بررسي قرار گرفت و قابليتهاي گوناگون آن ارائه گرديد.

در انتها نيز زمينه هاي تعامل مورد نظر در تعامل ميان دانشگاه علوم و معارف و تيم بالقرآن مورد بررسي قرار گرفت.