ارائه نرم افزار منادي بالقرآن در سيماي قرآن

1400/10/21

در تاريخ 1400/01/23 در برنامه مصباح که به طور معمول کارهاي قرآني کشور را معرفي ميکند ، نرم افزار موبايل منادي بالقرآن توسط مدير عامل شرکت کاروان علم معرفي شد.

 

 

 

در اين برنامه ابعاد مختلف اين نرم افزار و کاربردهاي گوناگونش ارائه شده و در ضمن همين برنامه بازخوردهاي بينندگان برنامه گرفته شده و توسط مجري برنامه بيان شد.