ديدار با آيت الله سيد جواد شهرستاني و ارائه طرح بالقرآن

1401/8/21

اين ديدار در تاريخ 1400/01/20 در محل دفتر آيت الله سيد جواد شهرستاني در شهر مقدس قم برگزار گرديد.

در اين ديدار صميمي، تيم بالقرآن طرح و چشم انداز بالقرآن را ارائه نموده و جوانب مختلف اين طرح و کاربردهاي گوناگون آن را مطرح نمودند.

در ادامه نرم افزار بالقرآن در قالب مثالهاي مختلف قراني بيان شده و ابعاد گوناگون آن بررسي شد.

همچنين ذيل اين جلسه ديداري با گروه حفظ قرآن وابسته به دفتر آيت الله شهرستاني برگزار شد. در اين ديدار نيز نرم افزار موبايل منادي بالقرآن ارائه شده و کاربردهاي گوناگون آن بررسي گرديد و در مورد زمينه هاي مختلف تعامل فيمابين دو گروه صحبت شد.