ارائه بالقرآن در دفتر قرآن جامعه المصطفي

1401/8/21

اين جلسه در تاريخ 1400/01/20 در محل جامعه المصطفي در شهر مقدس قم انجام گرفت.

در اين جلسه که مسئولين قرآني جامعه المصطفي از يک طرف و از طرف ديگر تيم کاري طرح بالقرآن حضور داشتند طرح بالقرآن ارائه شده و کارهاي انجام شده و کارهاي پيش رو معرفي گرديد

در ادامه جلسه توضيحاتي در مورد نرم افزار تحت وب بالقرآن داده شد و به همراه چند مسئله قرآني برخي از زواياي اين نرم افزار بررسي گرديد.

نرم افزار موبايل منادي بالقرآن از ديگر موضوعات محوري اين جلسه بود که با ارائه آن برخي از قابليتهاي منادي ارائه گرديد.