ارائه طرح بالقرآن در راديو معارف

1401/8/21

در تاريخ 1400/09/07 جلسه اي در محل صداي معارف جمهوري اسلامي ايران در شهر قم انجام گرفت. در اين جلسه مسئولين راديو معارف ميزبان تيم طراح و محتوايي طرح بالقرآن بودند.

در اين ديدار تيم سازنده بالقرآن، ضمن ارائه کلان پروژه بالقرآن به تشريح پايگاه داده، نرم افزار و سايت بالقرآن پرداختند.

در ادامه مثالهايي از حل مسائل قرآني در اپليکيشن بالقرآن ارائه شده که مورد استقبال حاضرين در جلسه قرار گرفت و نقطه نظراتي توسط هر يک از اعضاي جلسه در مورد قسمت هاي مختلف ارائه مطرح گرديد.

در پايان جلسه نيز ارائه اي در مورد اپليکيشن منادي بالقرآن که مختص موبايل ميباشد عرضه گرديد که به عنوان محور توسعه آتي تعاملات ميان دو گروه تعيين شد.

از جمله تصميمات اين جلسه عبارت بودند از:

  • طرح ساخت مستندي از نحوه طراحي و اجراي کلان طرح بالقرآن
  • ايجاد تعامل ميان گروه هاي مجازي راديو معارف و تيم بالقرآن
  • تعامل بر نحوه استفاده از بانکهاي موجود رادي معارف در نرم افزار منادي بالقرآن