کارگاه بالقرآن در دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

1402/9/6

کارگاه آموزشی نرم افزار بالقرآن در دانشگاه بین المللی امام خمینی ره با حضور اساتید و دانشجویان رشته های مربوطه برگزار گردید