نرم افزار مفسریار بالقرآن


ورود به نرم افزار تحقیقاتی بالقرآن

بالقرآن

جامع ترین نرم افزار قرآنی جهان اسلام

جستجو در عناوین نمودار درختی

جستجوی در عناوینی مانند اشتقاق، صرف، نحو، بلاغت و علوم قرآن و عمیق نمودن جستجو در موارد فوق الذکر

جستجو در ضمائر و خطاب های قرآن

جستجو نمودن هر گزینه از عناوین فوق به علاوه در نظر گرفتن ضمائر و مراجع ضمائر و همچنین جستجو در خطاب های مختلف قرآنی

تعیین محدوده های جستجو

جستجو در کل قرآن و یا محدود نمودن جستجو به محدوده خاص از سور و آیات قرآن

alternative

نمایش آمار دقیق و تخصصی نتایج جستجو

امکان نمایش آمار و همچنین پراکندگی نتایج جستجو

جستجوهای ترکیبی پیشرفته

ترکیب جستجوی اول با جستجوهای بعدی به صورت عطفی، فصلی و ... با در نظر گرفتن محدوده های جستجوی دوم

جستجو در ارتباطات نحوی

امکان نمایش و جستجو نمودن تمامی مرتبطین نحوی یک واژه

دسته بندی های پیشرفته قرآنی

alternative

دسته بندی آیات بر اساس ترتیب نزول

امکان مرتب نمودن نتیجه جستجو بر اساس ترتیب نزولهای نقلی و تحقیقی مختلف

دسته بندی آیات جستجو شده بر اساس لسان قرآن

دسته بندی و مرتب سازی آیات جستجو شده بر اساس ویژگیهای ادبی آن واژگان

دسته بندی چند مرحله ای آیات

امکان دسته بندی چند مرحله ای با توجه به نتایج جستجو

دسته بندی های تودرتو

امکان دسته بندی تودرتو بر اساس نتایج مراحل مختلف جستجو

نمایش های پیشرفته قرآنی

alternative

فهرست مفصل قرآنی

شامل سوره، آیه، صفحه، جزء، حزب و رکوعات قرآنی با قابلیت جستوجوی در فهرست

ردیابی موضوعات مختلف در سوره ها

مشخص نمودن موضوعات مختلف اشتقاقی، صرفی، نحوی و ... در یک سوره

دسترسی به روایات ذیل آیات

احصای تقریبا کامل روایات ذیل هر آیه و نمایش آن ذیل آیات قرآن

انواع نمایش آیات

نمایش آیه ای، نمایش جمله ای، نمایش فراز نحوی با سه فرمت مختلف، نمایش سیاقی با توجه سیاق بندی مفسران بزرگ، نمایش صفحه ای، نمایش سوره ای

نمایش ارتباطات نحوی سور مختلف

امکان نمایش ارتباطات نحوی عبارات یک سسوره به صورت گرافیکی

نمایش تمامی خطاب های یک سوره

نمایش متکلم، مخاطب و سطح خطاب تمامی فرازهای همه سوره های قرآن

نمایش ضمائر و مراجع ضمائر تمامی سور

امکان نمایش ضمائر و اسماء مبهم هرسوره به همراه مراجع آنها و سلسله ضمائر به هم پیوسته

تصاویر نرم افزار

پیش نمایش بخش های مختلف نرم افزار را در زیر مشاهده کنید.

لیست کامل امکانات

در منوی نمایش می توان در محدوده مورد نظر که معمولا سوره جاری میباشد، برخی از موضوعات مانند موضوعات اشتقاقی، صرفی، نحوی و ... را با رنگ متمایز مشاهده نمود.
تمامی ارتباطات نحوی موجود در یک سوره به گرافیک جذاب و کاربردی در اختیار کاربر قرار دارد
تمامی فرازها و جملات قرآن از لحاظ اینکه متکلم و مخاطب کیست؟ مشخص شده و در اختیار کاربر می باشد.
ضمائر و اسماء مبهم به همراه مراجعشان با رنگ بندی و فرت مناسب در معرض استفاده قرار داده شده است.
در این قسمت، تمامی موضوعات آماری یک سوره در دسترس است. نحوه نمایش خروجی آمار میتواند به صورت لیستی و یا انواع نمودارها باشد. میتوان لیستها را بر حسب ستون مورد نظر مرتب سازی نمود.
در این قسمت، ترجمه های مختلفی از آیات قرآن به ترتیب نمایش داده شده است. امکان تعیین مترجم، تغییر سایز و فونت ترجمه ها و امکان تطبیق و مقایسه ترجمه ها وجود دارد.
در این قسمت، روایات ذیل هر آیه به نمایش گذاشته شده است. امکان تعیین کتاب منتخب، تغییر سایز و فونت روایات وجود دارد. همچنین میتوان روایات ذیل کل سوره را پشت سر هم دید.
در این قسمت، می توان با انتخاب هر واژه، تمامی اطلاعات ذیل آن کلمه را مشاهده نمود. اطلاعات نمایش داده شده بر اساس اشتقاق، صرف، نحو، بلاغت و .... دسته بندی و نمایش داده میشود. با کلیک بر روی هر مشخصهای میتوان، آنرا در کل قرآن جستجو نموده و نتیجه را در یک صفحه جدید مشاهده نمود. اگر واژهای دارای اختلافی در مشخصهای بود آن اختلاف با رنگ متمایز نمایش داده میشود، در اینجا، میتوان مشخصات تعداد کلمات زیادی را در کنار یکدیگر مشاهده نمود.
در این قسمت، با راست کلیک کردن بر روی آیه، میتوان مشخصات پرکاربرد واژگان آن آیه را در یک جدول مشاهده نمود. مشخصات پرکاربرد واژگان که در اینجا نمایش داده میشود عبارتند از: کلمات تفکیکی، کلمات غیر تفکیکی، ریشه، وزن و نقش کلمه. در اینجا، میتوان مشخصات تعداد آیات زیادی را در کنار یکدیگر مشاهده نمود.
در این قسمت، میتوان در محدوده مشخص که معمولا کل قرآن است، یک جستجوی ساده در موضوعات اشتقاقی انجام داد.
در این قسمت، می توان در محدوده مشخص که معمولا کل قرآن است، یک جستجوی ساده در موضوعات صرفی انجام داد.
در این قسمت، می توان در محدوده مشخص که معمولا کل قرآن است، یک جستجوی ساده در موضوعات نحوی انجام داد.
در این قسمت، می توان یک جستجوی ساده را عمیق تر نمود. بعد از انجام یک جستجوی ساده، تعداد زیادی از آیات در کادر خروجی قابل ملاحظه است، در اینجا میتوان جستجو را ادامه داد یعنی به سراغ سایر لیستها در اشتقاق، صرف، نحو و ... رفته و گزینه دیگری را نیز انتخاب نمود در این حالت جستجو دقیق تر و عمیق تر شده است.
در این قسمت، یک جستجوی ساده و یا عمیق را میتوان با جستجوهای دیگری به صورت عطفی ترکیب نمود. در اینجا بعد از انجام جستجوی اول، به منوی ارتباطات رفته گزینه جستجوی عطفی را می زنیم. در جستجوی عطفی برخی از تنظیمات انجام می شود که مهمترین آن، محدوده جستجوی دوم است.
در این قسمت، یک جستجوی ساده و یا عمیق را میتوان با جستجوهای دیگری به صورت عدم عطفی ترکیب نمود. د ر اینجا بعد از انجام جستجوی اول، به منوی ارتباطات رفته گزینه جستجوی ترکیب عدم عطفی را می زنیم. در اینجا برخی از تنظیمات انجام میشود که مهمترین آن محدوده جستجوی دوم است. سپس جستجوی دوم انجام میپذیرد که می تواند به صوت جستجوی ساده و یا جستجوی عمیق انجام پذیرد.
جستجوی فصلی، نوعی از جستجوی ترکیبی است که دو نتیجه جستجو را به هم اضافه میکند. برای این کار ابتدا یک جستجو انجام داده و بعد از ورود به منوی ارتباطات گزینه جستجوی فصلی را انتخاب مینماییم و بعد جستجوی بعدی را انجام میدهیم. بدین ترتیب جستجوی اول و جستجوی دوم را همزمان در کادر خروجی مشاهده مینماییم.
اگر بخواهیم آیاتی را به نمایش بگذاریم که موضوع خاصی در آنها و یا در محدوده ی خاصی از آن وجود نداشته باشد ابتدا آن موضوع خاص را جستجو نموده و سپس در ارتباطات گزینه عدم وجود را میزنیم.
بعد از هر جستجو میتوان در منوی مشخصات جستجو، آمار مختصر و منتخبی از نتیجه جستجو را ملاحظه نمود. همچنین در این منو، فهرستی از آیات مشاهده شده در کادر خروجی به نمایش در می آید که با کلیک بر روی هر کدام، آن آیه سرخط کادر خروجی قرار میگیرد.
نتایج جستجو همواره بر اساس ترتیب مصحف در خروجی مرتب می شوند. در منوی مرتب سازی، میتوان تمامی نتایج جستجو در خروجی را بر اساس ترتیب نزولهای مختلف مرتب نمود. انتخاب اینکه کدام ترتیب نزول ملاک مرتب سازی باشد به عهده کاربر می باشد.
در منوی دسته بندی، میتوان تمامی نتایج جستجو را بر اساس یک مشخصه از نتایج جستجو دسته بندی نمود.
در قسمت آمار، می توان آماری از نتایج جستجو به صورت جداول آماری مشاهده نمود. آمار گیری به دو صورت کلی انجام می پذیرد: یا آمار خود کلمات جستجو شده ملاک آمارگیری قرار می گیرد و یا تمامی کلمات آیاتی که در خروجی نمایش داده میشوند در آمارگیری شرکت می کنند.
همچنین در قسمت آمار میتوان پراکندگی کلمات جستجو شده را نیز مشاهده نمود.
در این قسمت، ترجمههای مختلفی از آیات جستجو شده به ترتیب نمایش داده شده است، امکان تعیین مترجم، تغییر سایز و فونت ترجمه ها و امکان تطبیق و مقایسه ترجمه ها وجود دارد.
در این قسمت، روایات ذیل آیات جستجو شده، به نمایش گذاشته شده است. امکان تعیین کتاب منتخب، تغییر سایز و فونت روایات وجود دارد.
در این قسمت، میتوان با انتخاب هر واژه، تمامی اطلاعات ذیل آن کلمه را مشاهده نمود اطلاعات نمایش داده شده بر اساس اشتقاق، صرف، نحو، بلاغت و .... دسته بندی و نمایش داده میشود.
در این قسمت، با راست کلیک کردن بر روی آیه، میتوان مشخصات پرکاربرد واژگان آن آیه را در یک جدول رویت کرد. مشخصات پرکاربرد واژگان که در اینجا نمایش داده میشود عبارتند از: کلمات تفکیکی، کلمات غیر تفکیکی، ریشه، وزن و نقش کلمه.
در پنجره مقایسه نتایج جستجو، میتوان دو نتیجه جستجوی مختلف که در تَبهای مختلف قرار دارند را با هم مقایسه نمود.
بعد از انجام هر جستجو، میتوان شناسنامه آن جستجو را ذخیره نمود. در هر زمان میتوان شناسنامه های ذخیره شده را فراخوانی نموده و در یک تَب جدید به نمایش گذاشت.
در شناسنامه جستجو همواره نمایی گرافیکی از مسیر جستجو شده به نمایش در می آید، با اضافه و کم نمودن آیتمهای جستجو این شناسنامه بروز میشود. در نمای بصری شناسنامه، جستجوی عطفی با توالی انشعابها و جستجوی فصلی با انشعاب از تصویر کتاب نشان داده شده اند.
کاربر میتواند چه در منوی نمایش و چه در منوی جستجو تعداد زیادی صفحه جدید باز نموده و در هر صفحه کار متفاوتی انجام دهد.
در این گزینه، کاربر میتواند دو صفحه از صفحات باز شده را با هم دریک فرم مقایسه نماید.
امکان تبدیل نتایج جستجو و یا فرم نمایش به فرمت Word , PDF , Print , Excel وجود دارد.
در تمامی قسمتها کاربر میتواند اندازه متن را به طورمجزا از قمتهای دیگر تغییر دهد
کاربر می تواند انتخاب کند که قرآن نمایش داده شده به صورت رسم الاملاء باشد و یا رسم المصصحف، همینطور تعیین کند که علائم وقفی نمایش داده شود و یا نه.
کاربر می تواند برای هر صفحه نمایش تعداد زیادی صفحه نمایش باز کرده و هر نتیجه جستجو را در سوره خود ببیند.