مسیر تخصصی

پیکره تخصصی قرآن، مبنا و شالوده کل پیکره قرآنی «بِالقرآن» محسوب می شود. این پیکره در چهار فاز اجرا می شود:

لسان قرآنفاز اولمفاهیم قرآنفاز دومترجمه قرآنفاز سومتحلیل ، تفسیر و تدبر قرآنفاز چهارم