مرجع ضمیر

از جمله ابتکارات پایگاه داده «بِالقرآن»، پروژه «ضمیر و مرجع ضمیر» است. در این پروژه تمامی ضمائر و اسماء مبهم قرآن شناسایی شده و مرجعشان تعیین گردیده است. اگر ضمیری دارای دو یا چند مرجع بود نیز مشخص شده است. همچنین اگر ضمیری به یک عبارت و یا جمله برگرداندده شده بود رصد گردیده است ضمنا تمامی مراجع بدون مرجع که در ظاهر کلام برایش مرجعی تعیین نشده نیز شناسایی شده و اگر مرجعش از لحاظ مفهومی قابل تشخیص بود نوشته شده است.

مرجع ضمیرتعیین ضمایرو اسماء مبهمتعیین مرجعضمایر و اسماءمبهمتعیین ضمایربدون مرجعترسیمبه هم پیوستهسلسله ضمایر