علوم قرآنی

پایگاه داده مربوط به علوم قرآنی در چهار حیطه ذیل عرضه شده است:

 1. علوم قرآنی کلمات
 2. علوم قرآنی آیات
 3. علوم قرآنی سوره ها
 4. ماه شمار نزول
علوم قرآنیعلوم قرآنیکلماتعلوم قرآنیآیاتماه شمارنزولعلوم قرآنیسوره ها

علوم قرآنی کلمات:

مباحث ارائه شه در قسمت علوم قرآنی مربوط به کلمات عبارتند از:

 1. عام ، خاص
 2. نوع و علت عام ، خاص
 3. مجمل ، مبیّن
 4. نوع و علت مجمل،مبیّن
 5. حصر
 6. علت حصر
 7. نوع مفهوم
 8. اختلاف قرائات: در پایگاه داده علوم قرآنی اختلاف قرائات نیز لحاظ شده است. قرائت محوری در دیتابیس روایت حفص از قرائت عاصم میباشد ولیکن مابقی روایات مشهور چهارده گانه نیز در دیتابیس گردآوری شده است و تمامی اختلاف نظرات معروف در بحث قرائت احصی گردیده است.
عام ، خاصمجمل ، مبیّنحصرعلت حصرنوع مفهومعلوم قرآنیکلماتنوع و علتعام ، خاصنوع و علتمجمل ، مبیّناختلافقرائات

علوم قرآنی آیات و سور:

مباحث ارائه شه در قسمت علوم قرآنی مربوط به آیات و سور عبارتند از:

 1. آیات سفری ، حضری
 2. آیات لیلی ، نهاری
 3. آیات تابستانی ، زمستانی
 4. آیات فراشی ، نومی
 5. آیات زمینی ، آسمانی
 6. مکی ، مدنی
 7. نام دسته بندی‎های سوره‎ها
 8. نام آیات خاص
مکی ، مدنیعلوم قرآنیآیات و سورآیاتلیلی ، نهاریآیاتفراشی ، نومیآیات سفری ، حضریآیات تابستانی، زمستانیآیات زمینی، آسمانینامسوره ها ونام آیات خاصدسته بندی های

علوم قرآنی ماه شمار نزول:

در ماه شمار نزول بحثهای تاریخی مربوط به نزول قرآن بررسی می‎شود مواردی از قبیل:

 1. ترتیب نزول سور
 2. اسباب نزول
 3. تعیین تاریخ نزول سور و آیات
 4. تعیین وقایع تاریخی عصر نزول
 5. تطبیق وقایع تاریخی و نزول آیات و سور
اسباب نزولماه شمارنزولترتیب نزولسورتعیین تاریخنزول سورو آیاتتعیین وقایعتاریخیعصر نزولتطبیق وقایعتاریخی و نزولآیات و سور