بلاغت

بلاغت

در قسمت بلاغت پیکره قرانی، سعی شده تا تمامی آیتم های بلاغی مطرح برای کلمات و عبارات قرآن احصی شده و در قالب مناسب گنجانده شود.

 
بلاغتعلم بیانعلم معانیانواع جمل بلاغیعلم بدیع

 

  • علم معانی:

قسمت اول دیتابیس بلاغت، به علم معانی پرداخته است، در این دیتابیس موضوعات مختلف علم معانی از جمله معانی مجازی جملات، موارد ایجاز و اطناب و معانی و دلایل آن، موارد وصل و فصل و معانی آن، موارد عدول از ظاهر کلام و دلایل آن، موارد تقدم و تاخر و معانی آن و موضوعات دیگر آورده شده است. اطلاعات وارد شده بر اساس منابع منتخبی است که با تحقیق و بررسی انجام شده از لابلای دهها کتاب تفسیری و ادبی گلچین شده اند.

 

 
علم معانیمعانی انواع جملاتوصل و فصلاطلاقعدول از ظاهر کلاممعانی ایجاز،اطناب و مساواتفلسفه صرف،نحو،لغت و تقدیم
  • علم بیان:

در قسمت دوم دیتابیس بلاغت به علم بیان پرداخته شده است. در ستونهای مربوط به این قسمت، اطلاعات تمامی موارد تشبیه و انواع آن همچنین انواع مجازات قران و انواع ان با دسته بندی های منسجم و پویا و کنایات قرآنی گنجانده شده است.

 

 
علم بیانتشبیهمجازکنایه
  • علم بدیع:

در قسمت پایانی دیتابیس بلاغت علم بدیع محور کار بوده و در ستون های آن تمامی اطلاعات مربوط به علم بدیع یعنی محسنات لفظی و محسنات معنوی بر اساس منابع منتخب رصد و وارد شده است.

 
علم بدیعمحسّنات معنویّهمحسنات لفظیّه