پیکره قرآن

طرح جامع «بِالقرآن»، دارای دو جزء اساسی است:

  • پایگاه داده ها
  • نرم افزارهای کاربردی

در قسمت پایگاه داده ها، اصلی ترین آنها، پایگاه داده قرآنی است.

پایگاه داده قرآن دارای چهار مسیر ذیل می باشد:

  1. پایگاه داده مسیر تخصصی قرآن
  2. پایگاه داده مسیر اعجاز قرآن
  3. پایگاه داده مسیر هنر قرآن
  4. پایگاه داده مسیر اجتماعی قرآن
مسیر تخصصی قرآن مسیر اعجاز قرآن مسیر هنر قرآنی مسیر اجتماع قرآنی (فرهنگ و تمدن قرآنی )