میزان پیشرفت کار

مسیر تخصصینرم افزارهای کاربردی لاین تخصصیپایگاه دادهپایگاه دادهپایگاه دادهپایگاه داده(لسان قرآن)(مفاهیم قرآنی)(ترجمه قرآن)(تحلیل و تدبر)فاز 1فاز 2فاز 3فاز 4پایگاه داده اعجاز قرآنینرم افزارهای کاربردی اعجازپایگاه داده هنری قرآنینرم افزارهای کاربردی هنری قرآنپایگاه داده اجتماعینرم افزارهای کاربردی اجتماعیمسیر اعجازمسیر هنریمسیر اجتماعی