مسیر اجتماعی

مسیر اجتماعی یا به عبارت دیگر مسیر فرهنگ و تمدن اسلامی، چهارمین مسیر کلان طرح «بِالقرآن» می باشد. در این مسیر که حوزه های اجتماعی قرآنی را مورد نظر دارد بحث از علوم انسانی قرآنی است. این مسیر از طرح، با این باور شروع می شود که نه تنها قرآن در مورد جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت و ... حرف های زیادی دارد بلکه در واقع قرآن وجه اتمّ این موضوعات را مطرح نموده است.

برای تحقق موضوع علوم انسانی اسلامی و قرآنی تلاشهای بسیاری صورت گرفته است ولیکن آن چیزی که معمولا مغفول بوده این مطلب است که معمولا صاحب نظران قرآنی و مفسران در علوم انسانی متبحر نیستند و همینطور عالمان به علوم انسانی نیز تسلط به قواعد و علوم تفسیری ندارند در این میان «بِالقرآن» تلاش می کند در این مسیر، نقش این حلقه واسط را بازی نماید. برای این منظور میزکارهای مختص علوم انسانی در نرم افزار تعبیه می شود که با کمک گرفتن از پایگاه داده تخصصی قرآنی و همینطور پایگاه داده های مختص هر یک از علوم انسانی، ابزارهایی را در اختیار متخصصی علوم انسانی قرار دهد تا بتواند در قالبی قاعده مند به برداشت از قرآن بپردازد و علوم انسانی اسلامی را از درون قرآن استراج نماید.

در این مسیر میزکارهای متعددی ایجاد خواهد شد از جمله میزکار جامعه شناسی قرآنی، میزکار روان شناسی قرآنی، میزکار مدیریت قرآنی، میزکار اقتصاد قرآنی، میزکار سیاست قرآنی و ...

از جمله کارکردهای دیگر مسیر اجتماعی «بِالقرآن»، نرم افزارهای عمومی و فراگیر قرآنی است که به انس بیشتر عموم جامعه با قرآن منتهی می شود و همچنین در جریان این انس بیشتر، عموم مردم را به عمق گیری بیشتر در قرآن رهنمون می سازد.

پایگاه داده مسیر تخصصیپایگاه داده مسیر تخصصیپایگاه داده مسیر تخصصیپایگاه داده مسیر تخصصینرم افزار مشاور همراه قرآنی ، روایینرم افزارهای تخصصی علوم انسانینرم افزارهای عمومی قرآنسایر میز کارهای فرهنگی اجتماعی قرآنیشبکه اجتماعی قرآنیفاز اول(لسان قرآن)فاز دوم(مفاهیم قرآنی)فاز سوم(ترجمه قرآن)فاز چهارم(تحلیل و تدبر)پایگاه دادهاجتماعی قرآنینرم افزارهای کاربردی