مسیر هنری قرآن

مسیر سوم از کلان طرح «بِالقرآن»، مسیر هنر قرآنی است. موضوعات مطرح در این مسیر عبارتند از: موسیقی و صوت قرآن، تصویر سازی قرآنی، معماری قرآنی، شهرسازی قرآنی و ...

پایگاه داده این مسیر، شامل پایگاه داده مسیر تخصصی قرآن و پایگاه داده های هنری مرتبط می باشد. برای هر کدام از حیطه ای هنری میز کار تخصصی و حرفه ای تعبیه می شود تا هنرمندان بتوانند از محتوای قرآنی برای ایجاد تولیدات هنری قرآن محور استفاده نمایند. البته لازم به ذکر است که این مسیر مانند مسیر اعجاز به شدت متاثر از مسیر اول که مسیر تخصصی است میباشد. این تقید به مسیر تخصصی باعث می شود که مسیرهای بعدی از تخیل، اوهام و تفسیر به رای به دور بمانند.

پایگاه داده فاز اولپایگاه داده فاز سومپایگاه داده فاز چهارمپایگاه داده فاز دومنرم افزار راهنمای قرائت قرآننرم افزار موسیقی آیات قرآننرم افزار قواعد تجویدسایر میزکارهای مسیر موسیقی قرآننرم افزار تصویرسازی قرآنینرم افزار المان های قرآنیسایر میزکارهای مسیر تصویری قرآن(لسان قرآن)(مفاهیم قرآنی)(ترجمه قرآن)(تحلیل و تدبر)نرم افزارهای کاربردیپایگاه دادههنری قرآنی

به عنوان مثال، یک نقاش متعهد و علاقه مند به قرآن می خواهد یک صحنه ی بهشتی که در قرآن آمده را به تصویر بکشد، در اینجا نرم افزار به کمک او آمده و تمامی المانهای تصویری آن صحنه را به نقاش معرفی می نماید، همچنین به او کمک می کند تا زایه دید مناسبی بگیرد، در واقع او را در زاویه ای قرار می دهد که خداوند متعال در آنجا حضور داشته و صحنه را در قرآن تبیین نموده است، ضمنا نرم افزار به کاربر هنرمند خود می گوید که چه المانهایی در این صحنه محور موضوع بوده و چه المانهایی در حاشیه قرار دارند و ....

در این مسیر، کاربر در میز کار خود، به کمک نرم افزار بر اساس ادبیات قرآن، تأکیدات قرآنی، مفاهیم قرآنی، ترجمه و تفسیر قرآنی، اطلاعاتی را دریافت می کند که این شامل المانهای هنری موجود در صحنه، رابطه میان المانها، زاویه دید، اهمیت و اولویت المانها نسبت به هم و .... می باشد. به کمک این ابزارها کاربر هنرمند در واقع به روش هنرمندانه خود دست به ترجمه و تفسیر قرآن خواهد زد و در واقع تصویری از یک ترجمه قرآن را خواهد کشید.

از جمله میزکارهای مسیر هنری قرآن، میزکار موسیقایی قرآن است. هنرمند قرآنی دراین میز کار با آداب، شروط، فرازها و فرودهای صوتی و آوایی قرآن که براساس ادبیات قرآن شکل گرفته آشنا می شود. در واقع در میزکار موسیقی، فضایی فراهم خواهد شد که در آن یک موسیقی دان به وقف ها، نتها و آهنگها، فراز و فرودهای قرآنی دست پیدا کند.

با توجه به این پیش فرض که هر سوره از سور قرآن دارای آهنگ مختص خود است یکی دیگر از خروجیهای این میزکار دستیابی به آهنگ خاص هر سوره خواهد بود. وقتی موسیقی یک سوره برای هنرمند تبیین شد آنگاه آن هنرمند نه بر اساس تخلیات و ذوق شخصی خود بلکه بر اساس قرآن و آهنگهای قرآنی دست به تولید می زند.