طرح کلی پروژه

طرح جامع «بِالقرآن» در 4 مسیر کلی طراحی و در حال اجراست.

  1. مسیر تخصصی قرآن
  2. مسیر اعجاز قرآن
  3. مسیر هنر قرآنی
  4. مسیر اجتماع قرآنی

مسیر اول که در واقع زیربنا و شالوده ی این پروژه عظیم است مسیر تخصصی قرآن است که در چهار فاز به هم پیوسته قرار دارد.

  1. فازهای لسان قرآن
  2. مفاهیم قرآن
  3. ترجمه قرآن
  4. تحلیل و تفسیر و تدبر قرآن
مسیر تخصصینرم افزارهای کاربردی لاین تخصصیپایگاه دادهپایگاه دادهپایگاه دادهپایگاه داده(لسان قرآن)(مفاهیم قرآنی)(ترجمه قرآن)(تحلیل و تدبر)فاز 1فاز 2فاز 3فاز 4پایگاه داده اعجاز قرآنینرم افزارهای کاربردی اعجازپایگاه داده هنری قرآنینرم افزارهای کاربردی هنری قرآنپایگاه داده اجتماعینرم افزارهای کاربردی اجتماعیمسیر اعجازمسیر هنریمسیر اجتماعی

با اتمام قسمتی از پایگاه داده فاز اول که فاز لسان قرآن است نرم افزاری بر اساس آن شکل گرفت تا امکان دستیابی به داده های این پایگاه داده فراهم آید.

در کل در این طرح ابتدا پایگاه داده ها ایجاد شده و هنگامی که این پایگاه داده ها به حد قابل قبول رسیدند بر اساس شان نرم افزارهایی طراحی و اجرا میشود تا قابلیتهای آن پایگاه داده در اختیار کاربران قرار گیرد.

همچنان که پایگاه داده ها رشد کرده و غنی تر می شوند، نرم افزاها نیز دارای امکانات و فرمهای بیشتر و کاربردی ترمی شوند.

بعد از اینکه پایگاه داده مسیر اول به خصوص در فاز اول آن که لسان قرآن است به حد مطلوب رسید، امکان ورود به مسیر دوم که مسیر اعجاز است فراهم می شود، در این مسیر علاوه بر پایگاه داده مسیر تخصصی نیاز به پایگاه داده ای از موضوعات مربوط به اعجاز عددی و اعجاز علمی قرآن است. با تکمیل این پایگاه داده ها می توان به عرصه طراحی و ساخت نرم افزارهای کاربردی اعجاز وارد شد. هر چه پایگاه داده مسیر اول و مسیر دوم کامل تر شوند نرم افزارهای اعجاز نیز اثر گرفته و پیشرفت خواهند کرد.

در مسیر سوم و چهارم نیز همین روال وجود دارد یعنی به محض اینکه پایگاه داده مسیر تخصصی به حد مطلوبی رسید ، ایجاد پایگاه داده مسیر سوم و چهارم کلید خواهد خورد و بعد از مدت کوتاهی نرم افزارهای مختص مسیر سوم و چهارم نیز ایجاد می شود.

دانلود فایل پاور پوینت طرح جامع بالقرآن