مسیرهای پروژه

مسیرهای پروژه

مسیر تخصصی قرآنمسیر اعجاز قرآنمسیر هنر قرآنیمسیر اجتماع قرآنی (فرهنگ و تمدن قرآنی)

کلان طرح «بالقرآن» چند مسیر را به شرح ذیل دنبال خواهد کرد:

 

  • 1.مسیر تخصصی قرآن
  • 2.مسیر اعجاز قرآن
  • 3.مسیر هنر قرآنی
  • 4.مسیر اجتماع قرآنی (فرهنگ و تمدن قرآنی)

 

مسیرهای 2 تا 4 همگی بر اساس و با پشتوانه ی مسیر اول که مسیر تخصصی قرآن است جلو برده می شوند.