ديدار تيم بالقرآن با نمايندگي قرآني عتبه امام حسين ع در ايران

1401/6/15

در تاريخ 22 خرداد 1401 برخي از اعضاي تيم بالقرآن در محل ساختمان نمايندگي قرآني عتبه امام حسين ع در قم حضور يافته و ضمن ارائه طرح و محصولات بالقرآن به تبادل نظر در مورد تعاملات سازنده نرم افزاري بين تيم بالقرآن و عتبه مقدسه پرداختند.

ضمنا پيشنهاداتي در مورد امکان ساخت اپليکيشن هاي اختصاصي ويژه عتبه مطرح گرديد.