ارائه نرم افزار در حضور حضرت آيت الله ملکي قائم مقام حوزه علميه

1401/8/21

اين جلسه در تاريخ 1400/01/20در محل ساختمان مدرسه فيضيه قم برگزار شد.

در اين جلسه طرح بالقرآن به طور مبسوط ارائه گرديد، تيم بالقرآن در مورد چشم اندازها و مسيرهاي پيش روي طرح بالقرآن توضيحاتي را ارائه نمودند.

در ادامه نرم افزار تحت وب بالقرآن ارائه شد که اين ارائه در چارچوب حل مسئله هايي از قرآن انجام گرفت.

در پايان جلسه نيز روندهاي پيش رو در نحوه تعامل تيم بالقرآن و حوزه علميه مورد بررسي قرار خواهد و دو طرف در مورد اين تعامل پيشنهاداتي ارائه نمودند.