خطاب شناسی

در پایگاه داده تخصصی قرآن تمامی خطابهای قرآنی شناسایی و ثبت گردیده است. این طرح پروژه در پاسخ به این مطلب انجام شد که متکلم و مخاطب هر کدام از عبارات و فرازهای قرآنی چه کسی میباشد؟ در این پروژه موضوعات ذیل لحاظ گردیده است:

  1. تعیین فرازهای خطابی
  2. تعیین متکلم هر فراز خطابی
  3. تعیین مخاطب هر فراز خطابی
  4. تعیین سطح خطاب
  5. مصداق یابی برای متکلمین و مخاطبین
  6. ثبت ویژگیهای متکلمین و مخاطبین
خطابشناسیتعیینفراز هایخطابیتعیین سطحخطابتعیینمتکلم هر فرازخطابیتعیینمخاطب هر فراز خطابیمصداق یابیبرای متکلمینو مخاطبینثبتمتکلمینو مخاطبینویژگی های