لغت

از جمله نقاط خیره کننده پایگاه داده «بالقرآن»، تحلیل انجام شدهدر لغت است که در پایگاه داده مفاهیم قرآن قرار داده شده است.عناوین کاری این پایگاه داده عبارتند از:

 1. تعیین عبارت کلیدی
 2. تعیین معنای واژه
 3. تعیین بناء کلمه
 4. تعیین باب کلمه
 5. تعیین کاربرد وزن کلمه
 6. تعیین مفاهیم مرتبط با کلمه
 7. تعیین نوع معنا(حقیقی، مجازی، مصداقی، اصطلاحی)
 8. کلیدواژه نویسی
 9. ریشه نویسی برای کلیدواژه ها
 10. تعیین باب کلید واژه
 11. تعیین حرف اضافه کلیدواژه
 12. تعیین ارتباط کلید واژه ها با هم
 13. تعیین هم¬نشین¬های واژه
 14. تعیین نوع و تاثیر همنشین بر واژه
 15. تعیین جمع، مفرد و نوع صرفی کلمه
تحلیل لغتکلید واژه نویسیریشه نویسی برای کلید واژه هاتعیین باب کلید واژهتعیین حرف اضافه کلید واژهتعیین ارتباط کلید واژه ها با همتعیین هم نشین های واژهتعیین نوع و تاثیر همنشین بر واژهتعیین عبارت کلیدیتعیین معنای واژهتعیین بناء کلمهتعیین باب کلمهتعیین کاربرد وزن کلمهتعیین مفاهیم مرتبط با کلمهتعیین جمع،مفرد و نوع صرفی کلمهتعیین نوع معنا(حقیقی،مجازی،مصداقی،اصطلاحی)